Uznávání osvědčení

Dobrý den,

Možná jste už postřehli, že GŘ HZS ČR vydalo nový pokyn 11/2014 ze dne 25.2.2014, kterým se mění legislativa používání řetězových a rozbrušovacích motorových pil u HZS.

 

Co je pro hasiče asi nejpodstatnější, je to, že uznávání Osvědčení obsluh JMP z civilního sektoru doznalo změny. To je věc, která nás dost trápila, a neuznávání bylo ze strany GŘ HZS ČR protiprávní. Pokoušeli  jsme se jednat s GŘ a dosáhnout nápravy, ale neúspěšně. Nyní je to už jinak. Akreditované školící středisko vystavuje osvědčení uznávané HZS.

Naše školící středisko je akreditováno MŠMT pro pořádání rekvalifikačních kurzů a máme akreditační program „Obsluha ŘMP a rozbrušovacích pil v JPO“. Osnovy tohoto akreditovaného programu odpovídají osnovám GŘ.  Nic tedy již nebrání udělat si Osvědčení pro obsluhu pil u naší společnosti a HZS je povinno Vám toto uznat.  A další důležitá věc pro práci s pilou je to, že osvědčení získané u nás, vás opravňuje k činnosti i v civilním sektoru.

Podrobnější informace naleznete na www.kurzy-pily.cz  nebo pro SDH na www.pily-jpo.cz

Na následujících řádcích je Stručný výtah problematiky uznávání:

Pokyn 11/2014

Čl. 1

(3) Pracovat s motorovou pilou u zásahu je oprávněn hasič, který úspěšně absolvoval

specializační kurz pro obsluhu motorových pil v jednotce PO 5) (dále jen „obsluhovatel

motorové pily“) a pravidelnou odbornou přípravu dle čl. 3 odst. 3.

Čl. 3

Odborná příprava obsluhovatelů a instruktorů motorových pil

(1) Specializační kurzy pro obsluhovatele motorových pil zajišťují HZS krajů, Záchranný

útvar HZS ČR, HZS podniků pro své zaměstnance nebo Školní a výcvikové zařízení HZS ČR

a Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-

Místku (dále jen „vzdělávací zařízení HZS ČR“). Rozsah a obsah specializačního kurzu je dán

učebními osnovami, které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR.

 

 

(3) Pravidelná odborná příprava pro obsluhovatele a instruktory motorových pil v rozsahu

5 hodin teorie a 3 hodiny praxe 8) je organizována a zajišťována každoročně v jednotkách PO

nebo ve vzdělávacích zařízeních uvedených v odstavci 1 a 4. Témata pravidelné odborné

přípravy jsou uvedena v příloze č. 2 tohoto pokynu. O průběhu pravidelné odborné přípravy

a výsledcích přezkoušení se vedou prokazatelné záznamy, které se ukládají u jednotky PO po

dobu 5 let. Pravidelnou odbornou přípravu obsluhovatelů a instruktorů motorových pil vede

instruktor motorových pil nebo velitelem jednotky pověřený a zkušený obsluhovatel motorové

pily.

(4) Specializační kurzy pro obsluhovatele motorových pil a pravidelnou odbornou

přípravu pro obsluhovatele a instruktory motorových pil mohou zabezpečovat i vzdělávací

zařízení akreditovaná u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „akreditované

vzdělávací zařízení“), pokud jejich učební program je v souladu s učebními osnovami

specializačních kurzů vydanými MV-generálním ředitelstvím HZS ČR resp. s tématy

pravidelné odborné přípravy uvedenými v příloze č. 2 tohoto pokynu.

(5) Akreditované vzdělávací zařízení předá hasiči, který úspěšně absolvoval specializační

kurz pro obsluhovatele motorových pil nebo pravidelnou odbornou přípravu pro

obsluhovatele a instruktory motorových pil potvrzení o jejich úspěšném absolvování. Hasič

toto potvrzení předkládá příslušnému HZS kraje, který uznává jeho platnost vydáním

vlastního evidovaného potvrzení, pokud jsou s ním předloženy:

a) dokumenty potvrzující soulad učebního programu s učebními osnovami vydanými

MV-generálním ředitelstvím HZS ČR,

b) platná akreditace vzdělávacího programu.

Na potvrzení HZS kraje uvede skutečnost, na základě které se potvrzení vydává. Uvedená

dokumentace se ukládá u jednotky PO.

(6) Účastníkovi specializačního kurzu pro obsluhovatele motorových pil lze adekvátně

zkrátit plánovanou dobu kurzu o témata, která prokazatelně absolvovali v akreditovaných

vzdělávacích zařízeních dle čl. 3 odst. 4, na základě předložení dokumentů uvedených v čl. 3

odst. 5, které se přikládají k dokumentaci kurzu 9).

Napsat komentář