Osnovy

KURZY motorových pil

Technické podmínky pořádání kurzu

Všechny kurzy probíhají v souladu s SIAŘ 11/2014 Sb., osnovami vydanými GŘ HZS ČR Č. j. MV-164809-1/PO-IZS-2014 a nic nebrání uznání platnosti pro činnost v JPO.

 

Teoretická část probíhá ve vašich prostorách. Po vzájemné domluvě obdržíte studijní materiály, které nahradí část teoretické výuky.  Další část teorie probíhá formou webináře ve vašich prostorách a vašem volném čase. Tím odpadá nutnost si brát dovolenou a podobně. Praktická část probíhá rovněž podle vašeho přání (víkendy a pod.). Přijedeme za vámi se všemi učebními pomůckami. Jediné co potřebujeme je místnost, kam se dá sednout, psát, umístit projektor a plátno.
Praktický výcvik většinou probíhá v lese, nebo na pozemcích příslušné obce (městské části). Pokud les nevlastní, jsme schopni zajistit v nejbližším možném okolí lokalitu, kde bude praktický výcvik uskutečnit.
Pro praktický výcvik vše potřebné vozíme vlastní (pily, PHM, lopatky, dřevorubecké přilby apod.). Vy potřebujete pouze osobní ochranné pomůcky BOZP.
Závěrečná zkouška se skládá z testu, praktické části a ústní části.
Po úspěšném složení závěrečné zkoušky, obdrží uchazeč Osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu pro obsluhovatele JMP a RP,  kvalifikační průkaz k obsluze motorových pil a rozbr. agregátů. Zápis o provedeném specializačním kurzu k získání odbornosti.

KURZ „A“
Podmínkou k získání specializace obsluhovatele motorové pily je úspěšné absolvování kurzu obsluhovatelů a prokázání teoretických znalostí a praktických dovedností při závěrečné zkoušce. Platnost odborné způsobilosti obsluhovatele motorové pily se potvrzuje ve vydávaném  potvrzení, a kvalifikačním průkazu na dva roky. Část kurzu lze nahradit samostudiem a formou webináře.

KURZ „B“
Roční opakovací školení, které je nutné po vzdání pokynu 11/2014, lze provést e- learningovou formou. Podmínkou pro prodloužení kvalifikace, pro civilní sektor,  na další 2 roky je účast obsluhovatele motorové pily na opakovacím kurzu obsluhovatelů do 2 let od získání nebo posledního prodloužení kvalifikace a prokázání znalostí při závěrečné zkoušce.

 

Osnovy rekvalifikačního kurzu pro JPO 64 hodin

1. – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana životního prostředí  Počet hodin: 4
1.1 Pokyn generálního ředitele HZS ČR č. 11/2014, kterým se stanoví 1
zásady práce s přenosnou motorovou řetězovou
a rozbrušovací pilou a pravidla odborné přípravy obsluhovatelů těchto
motorových pil
1.2 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 1
ochrany, zejména § 8
Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky
k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména § 67
a § 203
Nařízení vlády č. 339/ 2017 Sb., kterým se stanoví způsob organizace
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při
práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
Základní povinnosti právnických a fyzických osob stanovených 1
v oblasti BOZP:
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
zejména § 101 odst. 1, § 102 odst. 1 a 2 a § 106
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů, zejména § 86 až 92
Nařízení Ministra vnitra č. 56/2011 k zajištění plnění úkolů v oblasti
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při výkonu služby a při práci,
zejména čl. 3 (určeno jen pro příslušníky HZS ČR)
1.3 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 7 až 9
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 8
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb.,
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení,
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých
zákonů (lesní zákon), §11 odst. 1, § 13 odst. 3 písm. a) a d ), § 2 0
odst. 1 písm. g), h), i), k), l) a o) a odst. 2, § 32 odst. 8
1.4 Fyziologie a hygiena práce 1
Vlivy pracovního prostředí
– tělesná námaha
– hluk, vibrace, výfukové plyny
– pracovní režim, přestávky
– osobní hygiena
Úrazy při práci s motorovou řetězovou pilou
– úrazy a jejich příčiny při práci na stavebních konstrukcích
– úrazy při pohybu s motorovou řetězovou pilou
– úrazy při kácení, odvětvování a přeřezávání
První pomoc při úrazech
– zásady první pomoci (zejména tepenné a žilní krvácení,
poranění břicha, amputace a šok)
– lékárnička, obvazový balíček
Osobní ochranné pracovní prostředky
– pracovní oděv, obuv, rukavice
– ochranná přilba, chrániče zraku a sluchu
BOZP při použití motorových rozbrušovacích pil
2 – Technologie Počet hodin: 7
2.1 Základní pravidla techniky práce s motorovou řetězovou pilou 3
– postoj a držení motorové pily
– nasazení motorové pily do řezu a její vedení v řezu
– otáčky motoru (bezpečnost a hospodárnost provozu)
Pracovní postupy při kácení stromů
Přípravné práce
– určení směru pádu stromu
– posouzení podmínek
– úprava pracoviště
– úprava spodní části kmene
Vlastní kácení stromu
Vytvoření zářezu
– druhy zářezu
– rozměry
Provedení hlavního řezu
– v závislosti na délce lišty a průměru stromu
-zápich
Nedořez – tvary, rozměry
Vyjmutí pily z řezu – ústup
Vychýlení stromu do směru pádu – pomůcky
Dokončovací práce
– konečná úprava čela stromu a pařezu
– odvětvování
– severská metoda
– středoevropská metoda
– švihová metoda
– odvětvování listnatých stromů
– zkracování kmene – podle polohy a napružení
– obracení kmene
Použití pomocného nářadí
– sekery
– přítlačné lopatky
– páčidla
– klíny
– obracáky
– ruční pily
2.2 Zvláštní případy kácení 2
– při zavěšení káceného stromu
– stromů nakloněných do zvoleného směru pádu
– stromů nakloněných proti zvolenému směru pádu
– stromů nakloněných mimo zvolený směr pádu
– stromů přelomených a zlomených
– stromů vyvrácených, likvidace skupiny vyvrácených stromů
– stromů vyhnilých a dutých
– stromů srostlých a dvojáků
– stromů na svazích
– stromů v blízkosti
– budov
– komunikací
– železničních tratí
– elektrického vedení
– produktovodů
– vodních toků
– v parcích apod.
– stromů po částech
– stromů zasažených bleskem
2.3  Práce s motorovou pilou za ztížených podmínek 1
– použití motorové pily za silného větru
– použití motorové pily za snížené viditelnosti
– použití motorové pily za silného mrazu
Řezání ledu
Použití elektrických pil
Použití teleskopických pil k vyvětvování stromů
Použití jednoručních pil
2.4  Použití motorových rozbrušovacích pil 1
– způsoby a možnosti použití rozbrušovacích pil v podmínkách
jednotek PO
– popis a charakteristika rozbrušovací pily
– způsoby řezání různých materiálů a nasazení do řezu
– druhy rozbrušovacích kotoučů a jejich značení
– skladování rozbrušovacích kotoučů
3. – Stavební konstrukce Počet hodin: 3
3.1  Použití motorových řetězových a rozbrušovacích pil na stavebních 1
konstrukcích
– různé případy použití
– zvláštnosti zásahů
– zajištění konstrukcí
3.2 Střechy 1
– funkce střechy a jejich zatížení
– druhy střech podle tvaru a materiálu
– konstrukční prvky, názvy, funkce a namáhání
3.3  Stropy, podlahy a příčky 1
– funkce a zařízení
– druhy, konstrukční prvky
– názvy a způsoby namáhání
4. – Konstrukce motorových pil Počet hodin: 6
4.1 Přehled druhů JMP a RP, rozdělení podle velikosti, použití a určení 2
Motorová část
– rukojeti (levá – přední, pravá – zadní)
– silentbloky
– palivová a olejová nádrž
– pohonné směsi
– benzín a olej
– poměr mísení
– zásady plnění nádržek
– motor
– karburátor
– vzduchový filtr
– tlumič výfuku
– olejové čerpadlo
– zapalovací systém
– chladicí systém
– startovací zařízení
– bezpečnostní brzda řetězu
– spojka
– napínací zařízení
– opěrka
4.2 Řezací část pily 1
Řetěz – hlavní rozměry
– rozteč
– síla vodícího článku
– délka řetězu – počet vodících článků
– úhly hoblovacích článků
– úhel čela-vedení a průměr pilníku
– úhel ostření
– úhel břitu
– sklon pilníku
– omezovač, jeho význam a úprava
– broušení řetězu, pilníky a pomůcky pro ostření
– napnutí pilového řetězu
– důsledky nesprávného napnutí
– záběh, ošetřování a mazání řetězu
– charakteristické znaky opotřebení
Vodící lišta
– funkce
– typy
– popis
– rozměry a značení
– charakteristické znaky opotřebení
Řetězka
– funkce
– typy
– rozměry a označení
– charakteristické znaky opotřebení
4.3  Motorové rozbrušovací pily 2
– druhy pil, popis
– motorová část
– přenos točivého momentu
– bezpečnostní zařízení
4.4  Praktické seznámení s jednotlivými druhy motorových pil 1
– kontrola bezpečnostních prvků
– zásady správného startování
5.  Kontrola a údržba Počet hodin: 6 Počet hodin: 6
5.1  Údržba motorových pil všeobecně 2
– význam pravidelné údržby
– údržba pily po použití
Popis údržby
– údržba a čištění jednotlivých částí
– očištění povrchu pily
– čištění vzduchového, palivového a olejového filtru
– žebra válce, ventilátoru, otvory v bočním krytu
– výfuk
– zapalování a zapalovací svíčka
– silentbloky
– spouštěcí zařízení – seřízení
– údržba lišty
– broušení řetězu
– seřízení olejového čerpadla, karburátoru
– nářadí a pomůcky používané k údržbě, obsah brašny
– kontroly motorových pil prováděné obsluhou v podmínkách
jednotky PO
– opravy prováděné obsluhou
– oprávnění k opravám motorových pil
– oprávnění ke kontrole technického stavu motorových pil
– dokumentace o provozu, kontrolách a údržbě motorové pily
5.2 Praktické provedení údržby 1
Údržba motorové rozbrušovací pily po použití
– procvičování demontáže a montáže jednotlivých dílů
– očištění jednotlivých dílů a jejich seřizování
– procvičování demontáže a montáže rozbrušovacího
kotouče
– nácvik správného napnutí klínového řemene
5.3 Praktické provedení údržby 3
Údržba motorové řetězové pily po použití
– procvičování demontáže a montáže jednotlivých dílů
– očištění jednotlivých dílů a jejich seřizování
– nácvik správného broušení řetězu
– nácvik správného napnutí řetězu
6.  Praktický výcvik Počet hodin: 29
6.1  Praktický výcvik s klíny 3
– mechanický klín
– hydraulický klín
Praktický výcvik s navijáky
– směrová kladka
– silová kladka
Praktický výcvik s motorovou rozbrušovací pilou
– vedení svislých, vodorovných a šikmých řezů
– použití různých kotoučů
6.2  Praktický výcvik s motorovou řetězovou pilou 4
– vedení svislých, šikmých a vodorovných řezů
– nácvik tvorby zářezu a hlavního řezu, nedořez
– nácvik odvětvování
– severská metoda
– středoevropská metoda
– výcvik s motorovou pilou za použití výškové techniky
6.3  Praktický výcvik 22
– kácení normálně rostlých stromů
– kácení abnormálně rostlých stromů
– likvidace vývratů
– používání pomocného nářadí
– lopatka
– sekera
– stahovák
– klín,
– kmenový spínač
– naviják
Závěrečné zkoušky Počet hodin: 7 Počet hodin: 7
Teoretická část závěrečné zkoušky může být provedena ústní
zkouškou nebo formou testu, který bude obsahovat minimálně 30
testových otázek
Praktická část závěrečné zkoušky